top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ TALEP/ŞİKAYET SAHİBİ

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, Tia tanıtım ve ReklamcılıkLtd. Şti’nin çalışmalarında aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanacağız?

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işlemeşartları dahilinde Tia Tanıtım ve Reklamcılık Ltd.Şti. tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecek?

Kişisel verileriniz, Kanun’da belirtilen şartlara uygun olarak Tia Tanıtım ve Reklamcılık Ltd.Şti’nin düzenlediğiyarışlar, etkinlikler, toplantılar ve benzeri konularda Tia Tanıtım ve Reklamcılık Ltd.Şti. faaliyetleri kapsamında,faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda operasyonel olarak gerekli ölçekte birlikte çalışılanpartner kurum / şirketlere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz info@aquamasters.org adresine göndereceğiniz e-posta mesajlarıyla,www.aquamasters.orgwebsitesindeki formlar üzerinden, elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen meşrumenfaat kişisel veri işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talepetmek.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@aquamasters.org adresine e-mail göndererek bizeiletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olaraksonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulutarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page